ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1- Ulubey Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı olan, İlçemiz Çatallı Mahallesi, Pınarbaşı Mevkiinde 121 ada, 50 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Ulubey Belediye Düğün Salonunun 1. Kat (743.10 M2) ile Asma Katının (348.47 M2) Tekstil Atölyesi olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-İhale dokümanı Ulubey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. İhale dokümanını Ulubey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 200.00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

3-Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a Ulubey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

4-İhale, Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:21/2 Ulubey/ORDU adresinde bulunan Ulubey Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S.N.

Mevkii-Nevi

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık)        

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Çatallı Mahallesi, Pınarbaşı Mevkiinde 121 ada, 50 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Ulubey Belediye Düğün Salonunun 1. Kat (743.10 M2) ile Asma Katının (348.47 M2) Tekstil Atölyesi  Olarak Kiralanma İşi (10 Yıl Süreli)

51.000,00 TL

(KDV Hariç)

15.300,00 TL

(KDV Hariç)

02/07/2020

11:00

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

             GERÇEK KİŞİLER

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (1, 2 ve 3. Madde de bulunan kiralama işleri için istenilen belge)
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 10. Vergi Dairesinden alınmış “borcu yoktur belgesi.”

TÜZEL KİŞİLER

 

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 8. Vergi Dairesinden alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:21/2 Ulubey/ORDU

Tel       : 0452 861 30 18

Fax       : 0452 861 33 27

                                                                                                                    İLAN OLUNUR

                                                                                                                          İsa TÜRKCAN

                                                                                                                       Belediye Başkanı