KOŞACA 2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ

2B listesi kosaca

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ

EK-1

İL

:

ORDU

İLÇE

:

ULUBEY

MAHALLE

:

KOŞACA

SIRA

KULLANICI ADI SOYADI

BABA ADI

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

HİSSESİ

1

Sezgin USTA

Ferhat

118

39

3.419,97

TAM

2

Galip KOÇAK

Bilal

118

40

8.693,12

TAM

3

Bahri KOÇAK

Bilal

118

41

1.491,44

TAM

4

Talip KOÇAK

Bilal

118

42

1.836,69

TAM

5

Galip KOÇAK

Bilal

118

43

6.964,77

TAM

6

Talip KOÇAK

Bilal

118

44

2.471,51

TAM

7

Bahri KOÇAK

Bilal

118

45

2.336,47

TAM

8

Erdem FELEK

Bahri

122

65

1.630,74

TAM

9

Gülsüm KAYA

Mehmet

122

66

184,01

5/20

10

Mehriye KAYA

Salih

122

66

184,01

3/20

11

Fahriye KAYA

Salih

122

66

184,01

3/20

12

Murat KAYA

Salih

122

66

184,01

3/20

13

Aslı KAYA

Salih

122

66

184,01

3/20

14

Nihat KAYA

Salih

122

66

184,01

3/20

15

Mustafa AYDOĞAN

Şevki

122

67

2.839,87

TAM

16

Selim YAYKIN

Selim

122

68

12.770,71

TAM

17

Necmiye FELEK

Bayram

122

69

6.221,51

5,20

18

Saliha FELEK

Azmi

122

69

6.221,51

3/20

19

Semiha FELEK

Azmi

122

69

6.221,51

3/20

20

Hacet FELEK

Azmi

122

69

6.221,51

3/20

21

Nüfer FELEK

Azmi

122

69

6.221,51

3/20

22

Mehmet FELEK

Azmi

122

69

6.221,51

3/20

23

Zühtü FELEK

Temel

122

70

1.289,74

TAM

Ordu İli, Ulubey İlçesi, Refahiye Mahallesi ile ilgili olarak, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak gösterilen kişilere ait listedir.

Listede adı geçen kullanıcıların, kullanıcıların kanuni mirasçılarının/akdi haleflerinin, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında satın alma hakkından yararlanabilmeleri için,  satın alma talebini içeren doğrudan satış başvuru dilekçesi (örnek dilekçe) ve aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte en geç 01.11.2019 tarihine kadar Ulubey Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.      

Başvuru Sırasında Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1-Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi,

2-Kanuni mirasçılarda, mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesinin onaylı örneği,

3-Akdi haleflerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (26.04.2012) sonra düzenlenen hak sahibinin veya mirasçılarının noter tasdikli yazılı muvafakatı,

4-Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi,

5-Kullanıcılar tarafından son beş yıl için ödenmiş ecrimisil bedeli olması halinde buna ilişkin belgenin bir örneği.